درخواست خرید فوری
عابدی
درخواست خرید فوری
: بوشهر
کالاهای صنعتی
: 09170858304
آلومینیوم،لوازم ماهیگیری،نایلون
: 09170858304
1395/5/19 : javadabedi31@yahoo.com
1000تن
:
:
:
همکاران محترمی که توانایی تامین محصولات زیر را دارند لطفا قیمت خود را ارسال کنند. 1. Zinc aluminum for water tanks 2. Fishing net materials-1/2 inches-4 inches 3 Nylon Troll-21od/6-120