درخواست خرید روغن پایه
امیرحسین اوحدی
درخواست خرید روغن پایه
: کرمان بلوار جهاد
روغن ها و روان کننده ها
: 09133871487
روغن پایه
: 03432728872
1395/2/4 : amirh_o@yahoo.com
14000تن متریک
:
:
:
sn 150 و sn 500