خرید دی آمونیم فسفات گرانوله 18/46
محمد حیدری
خرید دی آمونیم فسفات گرانوله 18/46
:
محصولات پتروشیمی
: 09122819521
برای مصرف کشاورزی
: 02833562075
4/14/2016 : en.heydarim@gmail.com
10تن
:
:
: