شکرتصفیه شده گرید A ترانزیتی قابل صادرات
محمدرضا میرزازاده
شکرتصفیه شده گرید A ترانزیتی قابل صادرات
:
سایر مواد غذایی
: 09143161602
شکر -برزیل-تصفیه شده - گریدA
: 04133241
4/2/2016 : carinpack@gmail.com
1000تن
:
:
:
خریدار شکر 3 بار تصفیه قابل صادرات گرید A برزیل جهت ترانزیت ازهرجای ایران به هر مرز ایران برای خروج